תנאי שימוש

תנאי שימוש – אפליקציית PLAYER

עודכן לאחרונה: 29במרץ, 2020

  1. הקדמה
    אנו מודים לך על שבחרת להשתמש באפליקציה של חברת פלייר משחקים בע"מ (להלן: "פלייר", "החברה" או "אנחנו").
    תנאי שימוש אלה חלים על המבקרים באתר שלנו שכתובתו player.co.il/ (להלן: "האתר") וכן על המשתמשים באפליקציית PLAYER המשמשת כפלטפורמת משחקי skills ("האפליקציה").
    תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

שים לב:
אנא קרא בעיון את תנאי השימוש לפני שאתה משתמש באפליקציה. 

התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין פלייר לבינך. בעצם כניסתך ו/או התחברותך ו/או גישתך ו/או שימושך ו/או התקנתך ו/או רישומך לאפליקציה ו/או האתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים (וכי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם להם), לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של פלייר, אותם תוכל למצוא כאן: [https://player.co.il/policy/] (להלן, תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות שלנו יכונו יחדיו: "התנאים" או "תנאי השימוש"). 

אם אינך מסכים לאי אלו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה, מהתחברות, משימוש, מהתקנה ומרישום בכל אופן לאפליקציה.

במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים אלו, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@player.co.il או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו ברחוב בר יהודה 55 קריית מלאכי. נציגי פלייר עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

2. תוכן העניינים
סעיף        כותרת
‎3 אפליקציית פלייר
‎4 פתיחת חשבון
‎5 תנאים מקדמיים לרישום לשירות
‎6 קניין רוחני, סימני מסחר ובעלות בזכויות
‎7 שימושים אסורים
‎8 מדיניות פרטיות
‎9 קישורים לאתרים של צדדים שלישיים
‎10 זמינות
‎11 התחייבויותיה של פלייר
‎12 הסרת והגבלת אחריות
‎13 שינויים ועדכונים של שירות פלייר ותנאי שימוש אלו
‎14 תנאים מיוחדים הקשורים לכללי שימוש של ספקי פלטפורמה של צד שלישי
‎15 תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי
‎16 ייצוא
‎17 תנאים משפטיים כלליים

3. אפליקציית פלייר והאתר שלנו
באמצעות אפליקציה ייעודית, תוכל להשתתף במשחקי skills (למשל, סנוקר) ולזכות בפרסים כספיים.
שים לב כי השימוש באפליקציה ובאתר הינו באחריותך הבלעדית וכי אחריותה של פלייר בגין השימוש באפליקציה ו/או באתר מוגבלת. לפיכך, אנו מבקשים כי תקרא בעיון את המגבלות המפורטות בסעיף זה, לפני השימוש באפליקציה.
שים לב:
כל ניתוק מהמשחק, מכל סיבה שהיא (בין אם בשל בעיות בקישוריות האינטרנט, כיבוי המכשיר וכו') יוציא אותך אוטומטית מהמשחק בו את המשתתף, ותוכרז כמפסיד.
פלייר לא תישא באחריות על כל ניתוק שכזה, ולא תוכל לחזור למשחק בשל ניתוקך מהמשחק. אתה משחרר את פלייר מאחריות על כל נזק שייגרם לך כתוצאה מניתוקך מהמשחק, כולל בין היתר, אי זכאותך לכספי פרסים.

אנו בפלייר פועלים ללא לאות על מנת להעניק לך את השירות הטוב ביותר. על מנת לוודא כי שימושך באפליקציה יהיה מיטבי ככל הניתן, אנו מעבדים את המידע האישי שלך בצורה מדויקת ופועלים על מנת לאבטח את המידע האישי שלך ששמור אצלנו. עם זאת, וכמו בכל שירות מקוון אחר, ישנם סיכונים מסוימים בעת השימוש באתר ובאפליקציה, ועל כן שימושך באתר ו/או באפליקציה, והסתמכותך על התכנים המוצגים לך כחלק משימוש זה, הינם על אחריותך בלבד, ואנו ממליצים כי שימוש זה ייעשה תוך הפעלת שיקול דעת, בכל עת.
מגבלת האחריות המלאה שלנו מפורטת בסעיף 12 להלן, והנך מתבקש לקרוא אותו בעיון לפני השימוש באתר או באפליקציה, אולם אנו מבקשים להביא לתשומת ליבך, כבר בשלב זה, את

עיקרי הדברים:

האפליקציה האתר והתכנים ניתנים לך "כמות שהם" (“AS-IS”). אתה מסכים ומאשר כי השימוש באפליקציה באתר ובתכנים (לרבות הסתמכותך על תוכן שיווקי של צדדים שלישיים אשר עשוי להימסר לך במהלך שימושך באפליקציה) הינו באחריותך הבלעדית.
לפלייר, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן: "נציגי פלייר המורשים"), אין כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש באפליקציה באתר ובתכנים, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד השירותים ו/או האתר, לאספקת שירותים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. פלייר ו/או נציגי פלייר המורשים כאמור, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע משימושך באפליקציה, באתר, ובתכנים או על הסתמכותך על כל מידע הניתן במסגרתם.

פתיחת חשבון

המשחק זמין רק לתושבי מדינת ישראל ומותר לשימוש מגיל 18 ומעלה בלבד.
כדי להשתמש באפליקציה, תידרש לפתוח חשבון באמצעות טופס הרישום המופיע באפליקציה, במסגרתו יהיה עליך לספק לנו פרטים אישיים מסוימים אודותיך (להלן: "החשבון"). שים לב שבעת פתיחת החשבון עליך לספק לנו מידע מלא, מדויק ונכון. מסירת פרטים שגויים או התחזות לאחר הינה אסורה בהחלט ומהווה עבירה על פי דין. כמו-כן, הנך נדרש לאבטח את המכשיר ממנו אתה משתמש בשירותים ולדווח לנו על כל חשד לפריצה או שימוש לרעה בחשבונך.
תוכל למחוק את החשבון שנוצר לך באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@player.co.il. שים לב כי לאחר סגירת החשבון איננו מחויבים לשמור את המידע האישי שלך שנצבר במהלך שימושך באפליקציה.

אופן פתיחת חשבון

על מנת להשתמש באפליקציה, עליך לפתוח חשבון באמצעות טופס הרישום המופיע באפליקציה, במסגרתו תידרש למסור לנו מידע אישי מסוים אודותיך, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו. כמו כן, כחלק מהליך פתיחת החשבון, יהיה עליך לאשר כי קראת וכי אתה מסכים לתנאים אלו.
במסגרת פתיחת החשבון, עליך לספק לנו מידע מלא, מדויק ונכון, והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בחשבונך. מובהר כי שימוש בחשבון בנק או כרטיס אשראי שאינו שייך לך או מסירת פרטים שגויים אסורים בהחלט ומהווים עבירה על פי דין. היה וסברנו כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך אתה חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית.
רק יחידים העומדים בתנאי רישום לשירות המפורטים בהרחבה בסעיף 5 להלן, יהיו רשאים לפתוח חשבון.
אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך בחשבון, ללא הסכמתנו המוקדמת בכתב.

אבטחת מידע

באחריותך לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם שמירה על סודיותם של קוד הגישה לטלפון הנייד ממנו אתה משתמש באפליקציה, ולוודא שאף גורם שאינו מורשה לצפייה במידע ו/או שאינו מורשה להשתמש באפליקציה בהתאם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה לא יהיה בעל גישה לצפייה ו/או שימוש מכל סוג שהוא באפליקציה ו/או בנתונים האגורים בה.
פלייר לא תישא באחריות או בחבות עבור נזק שייגרם לך בגין גישה בלתי מורשית, פריצה או חדירת מערך האבטחה או בגין כשל באחסון או גניבה, מחיקה, השחתה, הרס, נזק או אובדן נתונים או מידע (לרבות ביחס לאובדן או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי מורשה במכשיר הנייד שלך), למעט ככל שהחברה לא נקטה באמצעי אבטחת המידע הסבירים הנדרשים על פי דין.
עליך לדווח לנו באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך, ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה למכשיר ממנו אתה משתמש בשירותים.

מחיקת החשבון

על מנת למחוק את החשבון שלך, תוכל לפנות אלינו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@player.co.il. ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להשתמש בשירות.
שים לב: ככל שתבחר למחוק את חשבונך, המידע והנתונים אודותיך, לרבות המידע האישי והפיננסי אודותיך אשר נצבר במהלך שימושך באפליקציה, יימחקו בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות שלנו, ופלייר לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.
תנאים מקדמיים לרישום לאפליקציה ולגלישה באתר
על מנת להשתמש באפליקציה, עליך לעמוד במספר תנאים, המפורטים להלן. בין היתר, עליך להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, בעל כתובת דואר אלקטרוני פעילה ובעל זכויות בחשבון בנק רשום במוסד פיננסי בישראל. קטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) אינם מורשים לגלוש באתר שלנו ולהשתמש באפליקציה.

זכויות קניין רוחני
האתר, האפליקציה והתכנים בה, כמו גם הנכסים הקנייניים של פלייר וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני"), הם בבעלות פלייר ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי פלייר ונותני הרישיון שלה.
בכפוף לתנאי שימוש אלו, החברה מעניקה לך זכות מוגבלת, אישית, הדירה, בלתי-ייחודית, בלתי-עבירה, שאינה ניתנת להמחאה ואשר לא ניתן להעניק בה רישיונות-משנה להשתמש באפליקציה, באתר ובתכנים על גבי מכשיר הסלולרי שבבעלותך או בשליטתך באופן שאינו מסחרי. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים לך זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של פלייר על-פי כל דין.
הסימנים, הלוגואים של פלייר ושאר המזהים הקניינים המשמשים את פלייר בקשר עם האפליקציה ו/או האתר (להלן: "סימני המסחר של פלייר") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של פלייר, בין אם רשומים ובין אם לאו, בין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר ו/או באפליקציה, שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים במסגרת האפליקציה ו/או האתר (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של פלייר או בסימני המסחר של צדדים שלישיים, ולכן עליך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.
פידבק (משוב)
היה ותספק לנו משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי האפליקציה ו/או האתר (להלן: "פידבק"), פלייר תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים והשירותים הנוכחיים או העתידיים שלה, מבלי להעניק לך כל תמורה. אתה מאשר כי הפידבק ייחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, אתה מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את פלייר לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.
שימושים אסורים
ישנן פעולות מסוימות אשר אסורות בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה. אנא קרא הגבלות אלו בעיון. אי עמידה בהגבלות ואיסורים אלו עשויה להביא לידי סיום את השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ואף לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש באפליקציה ו/או בתכנים ו/או באתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, שאינה הולמת את מטרת השימוש באפליקציה/באתר, פוגענית ו/או מזיקה, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באפליקציה ו/או באתר ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאפליקציה ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של פלייר או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ו/או לאפליקציה ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע, להכביד או לשבש את פעולת האפליקציה, האתר או השרתים המאחסנים את האפליקציה או את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי פלייר משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר או באפליקציה שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר, האפליקציה או פלייר; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר ו/או האפליקציה; (ח) לעקוף את האמצעים בהם פלייר משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או האפליקציה, לרבות אמצעים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה באפליקציה; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר או באפליקציה או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ או לעשות שימוש דומה בתכנים; (י) להעתיק, להפיץ, להציג, לעבד, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לאסוף, לתרגם, לשלב עם תוכנה אחרת – כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של פלייר, לרבות הקניין הרוחני (כהגדרתו של מונח זה לעיל) של פלייר, בכל אופן או בכל אמצעי; (יא) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר, אפליקציה אחרת או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של פלייר בכתב ומראש; (יב) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר והתכנים מהאפליקציה; (יג) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאפליקציה ו/או לאתר; (יד) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (טו) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה, לאתר, לתכנים או לשירותים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; ו/או (טז) להשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או באפליקציה לכל מטרה בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש באפליקציה ו/או להפר אי אלו מהתנאים.
מדיניות פרטיות
תנאי מקדמי לשימושך בשירותים שלנו הינו קריאה והסכמה למדיניות הפרטיות שלנו, אותה תוכל למצוא כאן info@player.com.

אנו מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן על המידע האישי שאתה משתף עמנו. אנו מאמינים יש לך את הזכות להכיר את המדיניות והנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. אתה מסכים ומאשר כי פלייר תעשה שימוש במידע אישי שלך בהתאם למדיניות הפרטיות.
תנאי מקדמי לשימושך בשירותים הנו קריאה והסכמה למדיניות הפרטיות.
קישורים לאתר וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים
אנו מברכים קישורים לכל דף באתר, אולם אינך רשאי לקשר לאתר מאתר שאינו שלך או שאינך מחזיק באישור לשימוש בו ואינך רשאי להצהיר על כל קשר או אישור של החברה לשירותים המוענקים על ידך או לתאר את פלייר באופן כוזב או פוגעני. כמו-כן, נבקש להביא לתשומת ליבך, שהאתר והאפליקציה כוללים קישורים אשר מאפשרים לך לעזוב אותם ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של פלייר ואינם בשליטתה. השימוש באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד.

אנו מברכים קישורים לכל דף באתר. הנך רשאי ליצור קישור היפרטקסט לאתר כל עוד הקישור אינו מצהיר במפורש או במשתמע על כל קשר או אישור של פלטפורמת האינטרנט שלך ו/או מוצרים ו/או שירותים שאינם ניתנים על ידי פלייר, ואינו מתאר את החברה באופן כוזב או פוגעני. אינך רשאי לקשר לאתר מאתר שאינו שלך או שאינך מחזיק באישור לשימוש בו. בכל מקרה שבו אתה מקשר לאתר, הנך מצהיר כי האתר שלך אינו מכיל תוכן שאינו חוקי, פוגע או מפר זכויות של צדדים שלישיים. עם זאת, איננו מתירים מסגור (framing) אוin-line linking .
קישורים מסוימים המופיעים באפליקציה ו/או מוצגים כחלק משירות פלייר, מאפשרים לך לעזוב את האפליקציה ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של פלייר, אינם בשליטת פלייר וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; פלייר ו/או נציגי פלייר המורשים אינה אחראים לזמינותם, אינם מאשרם ואינה אחראים לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, פלייר ו/או נציגי פלייר המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על שירותים אלה והאינטראקציות שלך עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותך ועל חשבונך בלבד.
פלייר שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. פלייר לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושך או הסתמכותך על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים או בשירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש בשירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביך.
אנו מברכים קישורים לכל דף באתר. הנך רשאי ליצור קישור היפרטקסט לאתר כל עוד הקישור אינו מצהיר במפורש או במשתמע על כל קשר או אישור של פלטפורמת האינטרנט שלך ו/או מוצרים ו/או שירותים שאינם ניתנים על ידי פלייר, ואינו מתאר את החברה באופן כוזב או פוגעני. אינך רשאי לקשר לאתר מאתר שאינו שלך או שאינך מחזיק באישור לשימוש בו. בכל מקרה שבו אתה מקשר לאתר, הנך מצהיר כי האתר שלך אינו מכיל תוכן שאינו חוקי, פוגע או מפר זכויות של צדדים שלישיים. עם זאת, איננו מתירים מסגור (framing) אוin-line linking .
קישורים מסוימים המופיעים באפליקציה ו/או מוצגים כחלק משירות פלייר, מאפשרים לך לעזוב את האפליקציה ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של פלייר, אינם בשליטת פלייר וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; פלייר ו/או נציגי פלייר המורשים אינה אחראים לזמינותם, אינם מאשרם ואינה אחראים לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, פלייר ו/או נציגי פלייר המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על שירותים אלה והאינטראקציות שלך עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותך ועל חשבונך בלבד.
פלייר שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. פלייר לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושך או הסתמכותך על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים או בשירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש בשירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביך.
זמינות
אנו עושים מאמצים על מנת להבטיח שהאפליקציה תהיה זמינה עבורך באופן רציף. עם זאת, פלייר אינה אחראית או מתחייבת כי האפליקציה תפעל או תהיה זמינה בכל עת ללא הפרעות וללא פגם, למשל עקב הפסקות בחיבור האינטרנט שלך והפסקות בפעילות החומרה או התוכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת פלייר.
אנו עושים מאמצים על מנת להבטיח שהאפליקציה תהיה זמינה עבורך באופן רציף. עם זאת, פלייר אינה אחראית או מתחייבת כי האפליקציה תפעל או תהיה זמינה בכל עת ללא הפרעות וללא פגם, למשל עקב הפסקות בחיבור האינטרנט שלך והפסקות בפעילות החומרה או התוכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת פלייר.

זמינות ופונקציונאליות האפליקציה תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים וקבלנים של פלייר או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, ועוד).
אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאפליקציה והאתר יהיו זמינים לך באופן רציף. יחד עם זאת, פלייר לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והאפליקציה יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. אתה מסכים בזאת כי פלייר לא תהיה אחראית לאי היכולת של האפליקציה ו/או האתר לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות תקשורת והפסקות בפעילות החומרה או התוכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת פלייר (למשל, סיכול, כוח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'), וכן בנוגע להפסדים ו/או נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים שינבעו בקשר לכך.
היה ותידרש תחזוקה לאפליקציה באופן אשר ישפיע על זמינותה, פלייר עשויה (אך היא אינה מחויבת) ליידע אותך על כך מבעוד מועד.
התחייבויותיה של פלייר
פלייר מתחייבת לשמור את המידע האישי שלך בסודיות, וכי ננקוט באמצעי ותקנה האבטחה הראויים על מנת לשמור על שלמות הנתונים והמידע האמור. אם הנך סבור כי ניתן לך מידע שאינו מדויק או כי מתבצע שימוש זדוני על ידי צד שלישי במידע שלך, ביכולתך לפנות אלינו ואנו ננקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת לסייע לך.

אבטחת מידע
אנו מודעים לכך שבעת השימוש באפליקציה הנך מפקיד בידינו מידע אישי ורגיש ומתחייבים כי כל הנתונים והמידע שלך (לרבות מידע אישי ) אשר יגיעו לידינו עקב שימושך באפליקציה, יישמרו על ידינו בסודיות וכי ננקוט באמצעי ותקני האבטחה הרלוונטיים, המקובלים ו/או הנדרשים על פי דין, וזאת על מנת לשמור על שלמות הנתונים והמידע האמור ולהגן עליו מפני חשיפה לכל צד שלישי כלשהו, שימוש זדוני בו או העתקתו ללא רשות כדין.
למידע נוסף אודות אמצעי האבטחה שאנו מיישמים על מנת להגן על המידע שלך, אנא פנה למדיניות הפרטיות שלנו.
סיוע ללקוחות
אם הנך סבור כי נעשה שימוש זדוני במידע או בנתונים אודותיך השמורים במאגרי המידע של פלייר, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי באמצעות שליחת דואר-אלקטרוני לכתובת info@player.co.il עם פרטים מספקים בדבר האירוע, ואנו ננקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת לסייע לך.
הסרת והגבלת אחריות
זכות השימוש באפליקציה ניתנת לך כמות שהיא (“AS-IS”), ושימוש זה הינו על אחריותך האישית והבלעדית.

הסרת אחריות
במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האפליקציה ו/או האתר ו/או התכנים ניתנים לך "כמות שהם" (“AS-IS”) ופלייר, לרבות נציגי פלייר המורשים, אינם נושאים בכל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, מאפיינים, תפקוד או דיוק וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות לך זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.
פלייר ו/או נציגי פלייר המורשים, אינם מתחייבים (1) כי האפליקציה ו/או האתר ו/או התכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באפליקציה ו/או האתר ו/או התכנים, ו- (3) כי השימוש, אי היכולת להשתמש או לתפעל, או תוצאות השימוש באפליקציה ו/או האתר ו/או התכנים, לרבות תוצאות השימוש בשירות פלייר יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.
פלייר ונציגי פלייר המורשים אינם נושאים באחריות וכל ערבון או התניה בנוגע לשימוש באפליקציה ו/או האתר, לרבות אך ללא הגבלה, לגבי זמינות, אמינות או איכות האפליקציה, אינם אחראים ולא יישאו באחריות לטעויות, תקלות או ליקויים ביחס לתכנים ו/או כל מידע המוצג בתוך האפליקציה ו/או האתר.
פלייר ו/או נציגי פלייר המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. הנך מסכים כי השימוש באפליקציה ו/או האתר ו/או בתכנים הנם באחריותך הבלעדית.
לאחר סגירת החשבון, פלייר לא תישא בכל אחריות לעניין מידע שהוזן ו/או נאסף במהלך שימושך באפליקציה ו/או האתר. זוהי אחריותך הבלעדית לוודא כי מידע זה מגובה וכי אינך מסתמך עליו לאחר סיום השימוש באפליקציה.
היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.
מגבלת אחריות
פלייר לא תישא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, גוף, תוצאתי, מיוחד, עונשי, עקיף ו/או אקראי, שייגרם לך או לצדדים שלישיים עקב השימוש שלך באפליקציה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה (אך לא רק), נזקי גוף, אובדן הכנסות, רווחים, מכירות או מידע כלשהם, עלויות רכש של מוצרים או שירותים חליפיים, הפרעה או הפסקה עסקית ו/או כל הפסד או נזק עסקי ומסחרי אחר הנובע או קשור לשימוש באפליקציה על ידך, בכל עילת תביעה שהיא (לרבות חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו פלייר הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות הכוללת של פלייר כלפיך לכל נזקיך מכל סוג שהוא, לא תעלה על המחיר ששולם על ידך לפלייר בפועל בקשר לשירותי פלייר בשנים עשר (12) החודשים שקדמו לקרות הנזק הנטען.
שיפוי
יהיה עליך להגן עלינו ולשפות את פלייר ואת נציגי פלייר המורשים מפני ונגד כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות, ללא מגבלה, שכר טרחת עורכי דין) של צד ג' אשר נובעים מ: (א) באפליקציה ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאים; (ב) כל הפרה מצדך של תנאים אלו; (ג) הפרה של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי בקשר עם שימושך באפליקציה ו/או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם פלייר.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובתך כאמור, והמחייב אותך לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. אתה מאשר כי לא תסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל את הסכמתנו לכך מראש ובכתב.
שינויים ועדכונים של האפליקציה ותנאי שימוש אלו
מעת לעת, פלייר רשאית לעדכן ולשנות את האפליקציה, וכן לחסום או לבטל את חשבונך או להפסיק את מתן השירותים, לפי שיקול דעתה. כמו כן, פלייר רשאית לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת ובמקרים מסוימים, תוך יידוע שלך אודות שינויים מהותיים.

שינויים באפליקציית פלייר
פלייר רשאית, מעת לעת, לעדכן, לשדרג, לשפר ולאבטח את האפליקציה, למחוק כל מידע או תוכן משירות פלייר או לשנות, לתקן, לשפר, ולעשות שינויים אחרים או להפסיק הספקת או מתן מידע, תכנים או תכונות בהם מבלי לתת כל הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
חסימת וביטול השירות
פלייר רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע או זמני את גישתך לאפליקציה ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לחשבון על פי שיקול דעתה הבלעדי (בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין).
נציין כי אנו עשויים להשעות את הגישה לשירות פלייר אם אנחנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי אחד (או יותר) מן האירועים הבאים התרחשו: (א) יש סיכון לביטחון או פרטיות; (ב) קיים איום על הביטחון או השלמות של הרשת שלנו או השרתים שלנו; (ג) השעיה נדרשה כדי להגן על זכויות, רכוש או בטיחות של פלייר, משתמשיה או הציבור; (ד) הפרת תנאים אלה; (ה) אם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נקבע כי הנך מתנהל כעבריין מועד (משתמש אשר קיבל הודעה בעניין פעילות מפרה יותר מפעמיים); ו/או (ז) אנו נדרשים על פי דין.
בנוסף, פלייר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את שירות פלייר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. הנך מסכים ומאשר כי פלייר לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות שירות פלייר. הנך מסכים ומאשר כי פלייר אינה נושאת בכל אחריות ביחס או בקשר עם הפסקת פעילות שירות פלייר ו/או אובדן נתונים כלשהם כלפיך או כלפי כל צד שלישי אחר.
שינוי וביטול תנאי השימוש
תנאים אלה יעמדו בתוקפם עד לסיומם כמפורט במסמך זה. אי ציות לתנאים יסיים את השימוש באפליקציה ואת תנאים אלו. במקרה של אי-יכולתך לעמוד בתנאים, פלייר יכולה מיידית, באופן זמני או קבוע להגביל, להשעות או לסגור את חשבונך.
אם אתה מתנגד לכל תנאי בתנאי שימוש אלו, כפי שיתוקנו מעת לעת, או אינך מרוצה מהשירות, אתה רשאי לסיים את ההתקשרות עמנו בכל עת על ידי סגירת חשבונך בשירות פלייר ו/או באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@player.co.ilוזה יהיה הסעד היחיד שיעמוד לרשותך בנסיבות אלו. בנסיבות אלו או בסיום ההתקשרות לפי התנאים בעקבות כישלון לעמוד בתנאים, כל הזכויות המוקנות לך לעיל יסתיימו באופן אוטומטי ותחויב להפסיק לאלתר כל שימוש בשירות פלייר.
פלייר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת, ומבקשת ממך לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר.
פלייר תעשה מאמצים סבירים להודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאים, על ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" באפליקציה ו/או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה נרשמת לאפליקציה ו/או על ידי הודעה למספר עבורו ניתן השירות.
שינויים מהותיים שיבוצעו על ידי פלייר בתנאים ייכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאים ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של התנאים, והמשך השימוש שלך בשירות לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.
במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.
הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים, יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.
תנאים מיוחדים הקשורים לכללי שימוש של ספקי פלטפורמה של צד שלישי
השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף לכללי שימוש של ספקי פלטפורמת צד שלישי. באחריותך לבדוק אילו כללי שימוש נוספים עשויים לחול על שימושך באפליקציה, ולפעול בהתאם להם.

מאחר וביכולתך להוריד את האפליקציה מפלטפורמה של צד שלישי, מספק שירות או מפיץ ("ספקי פלטפורמה"), השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף לכללי שימוש של ספקי פלטפורמה אלו ("כללי השימוש"). שים לב כי באחריותך לבדוק אילו כללי שימוש נוספים עשויים לחול על השימוש שלך ושל בני משפחתך באפליקציה.
הנך מתחייב לפעול בהתאם לכללי השימוש כאמור, והם משולבים בתנאי שימוש אלה על דרך הפניה. במקרה של סתירה בין תנאי שימוש אלה ובין כללי השימוש של ספקי הפלטפורמה ביחס למצגים, התחייבויות ומגבלות על השימוש באפליקציה, הגבלת אחריות או כל סעיף אשר מטיל אחריות כלשהי על ספקי הפלטפורמה, אזי יגברו כללי השימוש של ספק הפלטפורמה הרלוונטי ביחס אליו.
אתה מצהיר בזאת כי אינך מנוע מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה מתוקף כל דין שחל עליך או מתוקף כללי השימוש של ספקי הפלטפורמה. כל הורדה ו/או שימוש באפליקציה על ידי גורם המנוע על פי החוקים החלים עליו או כללי השימוש מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה אסורה במפורש.
ההוראות שלהלן יחולו על כל אפליקציה שתרכוש מחנות iTunes (להלן – "תוכנה שנרכשה ב-Apple App Store"):
אתה מאשר ומסכים כי (i) הרישיון המוענק להשתמש באתר ו/או באפליקציה הינו רישיון מוגבל להשתמש בתוכנה שנרכשה בחנות של iTunes על מכשיר נייד עם מערכת הפעלה iOS שבבעלותך או בשליטתך או באמצעות גישה על ידי חשבונות אחרים המשויכים לחשבונך במסגרת תכנית שיתוף משפחתית כמפורט ב App store Terms of Service, ו- (ii) הסכם זה נכרת אך ורק בינך לבין החברה, ולא עם Apple Inc. ("Apple"), וכי על Apple לא חלה כל אחריות על כל תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store או כל תוכן אשר נכלל בה.
השימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store חייב להיעשות בהתאם לתנאי השימוש שנקבעו על ידי Apple, לרבות אלו המופיעים ב-App Store Terms of Service שהיו בתוקף במועד כריתת הסכם זה.
אתה מאשר כי על Apple לא חלה כל חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store. בכל מקרה שתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store לא תעמוד בתנאי האחריות הרלוונטית, אתה יכול להודיע על כך ל – Apple, ו-Apple תשיב את מחיר הרכישה אשר שילמת, אם שילמת, בעד תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store. במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על Apple לא תחול כל אחריות אחרת בקשר לתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store ועל כל תביעה, אובדן, התחייבות, נזק, עלויות או הוצאות אחרות אשר מתייחסים לאי העמידה בסעיפי האחריות הרלוונטיים יחולו אך ורק הוראות תנאי השימוש וכל דין אשר חל על החברה כספק של האפליקציה.
אתה והחברה מאשרים כי החברה, ולא Apple, אחראית לטפל בכל תביעה שלך או של כל צד שלישי בקשר לתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store או בהחזקה ו/או בשימוש שלך בכל תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store, לרבות, בין השאר, אך לא רק: (i) תביעות בשל אחריות למוצרים פגומים; (ii) תביעות כי התוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store אינה מתאימה לכל דרישה חוקית או הסדר רלוונטי; ו – (iii) תביעות אשר נובעות מחקיקה בקשר להגנת הצרכן או מחקיקה דומה אחרת; ועל כל התביעות הללו יחולו תנאי שימוש אלה בלבד וכל דין רלוונטי אשר חל על החברה כספק של האפליקציה.
אתה מאשר, כי במקרה של תביעה של צד שלישי כי תוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store או ההחזקה או השימוש מצדך בתוכנה אשר נרכשה ב-Apple App Store מפירים את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, החברה, ולא Apple, תהיה האחראית הבלעדית לחקור, להגן, להסדיר את התביעה ולסלק כל הפרה כזו של תביעה של הפרה של זכויות קניין רוחני. אתה מאשר ומסכים כי Apple, והחברות הבנות של Apple, הן מוטבים של תנאי שימוש אלה, וכי מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאי שימוש אלה, מוקנית ל – Apple זכות (ו- Apple תחשב כמי שקיבלה על עצמה זכות זו) לאכוף תנאי שימוש אלה נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של תנאי שימוש אלה.
תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי
האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול רכיבי צד שלישי הכפופים לרישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים, בהם הנך רשאי להשתמש אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים על רכיבים אלו.

האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות, לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הנך רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם, האפליקציה, אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי הצד השלישי הרלוונטיים.
אם ישנה סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו, וזאת אך ורק בקשר עם רכיבי הצד השלישי.
תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי הצד השלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה, והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך.
אתה מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים או נותנת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות באפליקציה או בכל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בה, ככל שכלולים) כתוכנת "קוד פתוח".
רשימה של רכיבי צד שלישי אשר תנאי הרישיון שלהם דורשים הודעה מסוימת בדבר השימוש בהם, זמינה באפליקציה.
ייצוא
הנך מתחייב לא לשלוח, להעביר או לייצא את האפליקציה או לגרום לזמינותה בניגוד לדיני הייצוא החלים במדינת ישראל ובהתאם לקהל היעד אליו מיועדת האפליקציה.

תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין פלייר בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין פלייר;
כל תביעה בקשר לשירותי פלייר או לשימוש בהם, תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליה אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי.
כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באפליקציה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בי-דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, פלייר רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך.
תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים.
שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר.
כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה.
הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת משימושך באפליקציה או הנוגעת להם, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן.
היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה.
אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג' כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך.
כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב על ידי החברה.
הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית.
אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.